Türkmenistan we Owganystan üstaşyr ýük daşamakda hyzmatdaşlygy ösdürmegi ara alyp maslahatlaşdylar

25-05-23

Golaýda Owganystanyň Daşary işler ministrliginiň Ykdysady gatnaşyklar müdirliginiň, Owganystanyň Ulag ministrliginiň, gümrük, söwda, nebit we gaz edaralarynyň wekilleri bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa, serhet we gü .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.