D

15-08-20

  Daşky aralaşma usuly — daşky gurşawyň täsirli çeşmesini tapmaklygyň esasy aýratynlygy bolup durýan we öňde goýlan maksatlara ýetmek usullarynyň jemi. Daşky aralaşmalar şu usullary ulanyp bilýär: — liniýa (aktiw ýa-da passiw) birikmek; — şöhlelenme tutma; — ulgamy ygtyýarly peýdalanyjy ýa-da on .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.