D

15-08-20

  Daşky aralaşma usuly — daşky gurşawyň täsirli çeşmesini tapmaklygyň esasy aýratynlygy bolup durýan we öňde goýlan maksatlara ýetmek usullarynyň jemi. Daşky aralaşmalar şu usullary ulanyp bilýär: — liniýa (aktiw ýa-da passiw) birikmek; — şöhlelenme tutma; — ulgamy ygtyýarly peýdalanyjy ýa-da on .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.