«Türkmenaragatnaşyk» agentligi bilen Ýaponiýanyň «NEC Telecommunication Information Technologies Ltd.Sti» kompaniýasynyň arasynda aragatnaşyk pudagyny özgertmek babaynda özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin täze mümkinçilikler ara alnyp maslahatlaşyldy

18-09-23

Şu gün, 18-nji sentýabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň başlygynyň we degişli wekilleriniň hem-de «NEC Telecommunication Information Technologies Ltd.Sti» kompaniýasynyň prezidenti Naoki Nakamuranyň ýolbaşçylyk etmeginde wekiliýetiň  gatnaşmagynda özara hyzmatdaşlyk etmek hakynda duşuşyk geçirildi.

Hususan-da duşuşygyň çäklerinde, 2023-nji ýylyň 2-nji iýulynda Arkadag şäherinde «Türkmenaragatnaşyk» agentligi bilen «NEC Telecommunication Information Technologies Ltd.Sti» kompaniýasynyň arasynda gol çekilen Ähtnama laýyklykda alnyp barylýan işler we öňde goýulan maksatlar ara alnyp maslahatlaşyldy

Taraplar, aragatnaşyk pudagynda özara bähbitli hyzmatlary ýola goýmak, sanlylaşdyrmak boýunça durmuşa geçirilýän işler, telekommunikasiýa ulagmyny özgertmäge gönükdirilen wezipeler, innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak we ösdürmek, kiberhowpsuzlyk pudagynda hünärmenleriň tejribelerini alyşmak ýaly meseleler boýunça gürrüň etdiler. 

Gepleşikleriň dowamynda «NEC Telecommunication Information Technologies Ltd.Sti» kompaniýasynyň wekilleri, türkmen-ýapon gatnaşyklaryny ösdürmekde uly mümkinçilikleriň bardygyny aýdyp, aragatnaşyk pudagy boýunça yzygiderli gatnaşyklary gejekde dowam etmek zerurlygyny bellediler.

Aýgözel ANNAMÄMMEDOWA, 
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň esasy hünärmeni.

1650d1de3d34e2.jpeg
Halkara awtoulag gatnawlary boýunça türkmen-gazak garyşyk toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2023-nji ýylyň 20-21-nji sentýabrynda Türkmenbaşy şäherinde, «Türkmenawtoulaglary» agenliginiň başlygynyň ýolbaşçylygyndaky wekilýet bilen Gazagystan Respublikasynyň Ulag ministrliginiň ulag komitetiniň başlygynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň arasynda Halkara awtoulag gatnawlary boýunça türkmen-gazak garyşyk toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi.


1650d1c88d5c98.jpeg
Ýurdumyzyň üç welaýatynda demir ýol menzilleriniň döwrebap binalary gurlar

Türkmenistany 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Prezident maksatnamasyna laýyklykda, Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde, Ahal welaýatynyň Kaka we Bäherden etraplarynda hem-de Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinde degişli demir ýol menzillerinde döwrebap binalary gurmak meýilleşdirilýär.


1650d1853315ca.jpeg
«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Russiýadaky baş agentligi 2023/2024-nji ýylyň güýz-gyş uçuş tertibi boýunça petekleriň satuwyna başlady

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Russiýadaky baş agentligi 2023/2024-nji ýylyň güýz-gyş uçuş tertibi üçin awiapetekleriň satuwynyň 2023-nji ýylyň 29-njy oktýabryndan güýje girjekdigini we 2024-nji ýylyň 30-njy martyna çenli dowam etjekdigini habar berýär.


1650c2254001df.jpeg
Maksatly menzillere rowana

Her bir şanly senäni sowgatly garşylamak halkymyzda ajaýyp däp hasaplanylýar. Döredilýän giň mümkinçilikleriň netijesinde biziň zähmet çekýän «Lebapawtoulag» önümçilik birleşigimiziň düzümi hem ýylyň-ýylyna täze ulaglar bilen baýlaşdyrylýar. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen şu ýylyň mart aýynda-da welaýatymyza jemi 85 sany «Toýota Corolla» we «Hundaý Elantra» kysymly, ähli amatlylyklary bolan ýeňil taksi awtoulaglary gelip gowuşdy.


1650bdea6b4f63.jpeg
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan sergi öz işini dowam edýär

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde ýerleşýän ýurduň Söwda-senagat edarasynyda çarşenbe güni Garaşsyzlygyň 32 ýyllygyna bagyşlanan Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi öz işine başlady.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.