Goýberiliş №20 (16.05.2020 ý.)

15-08-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä                      Syýahatçylyk merkezi                           Braziliýa dünýäniň syrly ýurtlarynyň biri bolmak bilen, bu döwletde iri Amazonka derýasy we jeňňelligi ýerleşýär. Planetany howa bilen üpjün edýän tokaýlykda dünýäniň başga ýerinde gabat gelmeýän haýwa .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.