Ýewropanyň iň uly portlarynda konteýner dolanyşygynyň derejesi pese gaçýar

15-11-23

Ýylyň üçünji çärýeginde Ýewropanyň iň uly konteýner porty bolan Rotterdamda konteýnerleriň ugradylmagy azaldy. Şunlukda, ýylyň dokuz aýynda ugradylan ýüküň umumy mukdary geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijisinden pes bolmagynda galýar. Birinji çärýekdäki görkezijiniň takmynan 12% pese düşmeginiň .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.