«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň gurnamagynda «Ulag diplomatiýasy – durnukly ykdysady ösüşiň aýdyň ýoly» atly maslahaty geçirildi

20-11-23

17-nji noýabrda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň gurnamagynda «Ulag diplomatiýasy – durnukly ykdysady ösüşiň aýdyň ýoly» atly masla .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.