Goýberiliş №21 (23.05.2020 ý.)

15-08-20

SAGLYK BURÇY   Sarymsak Bu köpýyllyk, gyşyň sowugyna durnukly we sogandüýplüler maşgalasyna degişli ösümlikdir. Ol kuwwatlylygyň gözbaşy, köp derdiň dermany hasaplanylýar. Onuň dermanlyk häsiýetleri gadym döwürlerden bäri bellidir. Bellenilişi ýaly, sarymsak gadymy döwürlerden bäri giňden peýdal .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.