Goýberiliş №22 (30.05.2020 ý.)

15-08-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä                      Täsin ülke                     Dünýäniň iň täsin ýerleriniň biri hem Antarktidadaky gurak ülke bolup durýar. Bu ýerde millionlarça ýyllaryň dowamynda ýagyn ýagmandyr. Berilýän maglumatlara görä, bu sebit tebigaty boýunça Mars planetasyna örän ýakyn .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.