Bütindünýä welosiped GÜNI MYNASYBETLI GUTLAG

15-08-20

  GARAŞSYZ,  HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ  PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWA Belent mertebeli Prezidentimiz! Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ösüşlere beslenýän «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň sport giňişlig .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.