Türkmen halysynyň baýramy MYNASYBETLI GUTLAG

15-08-20

  GARAŞSYZ,  HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ  PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWA Mertebesi belent Prezidentimiz! Döwletli döwranyň hözirini görüp ýaşaýan türkmen halky bu günki gün Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýene bir şanly senesi — halkymyzyň gadymy döwürlerden gözbaş alyp gaý .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.