E

15-08-20

  Edaranyň hususy serişdeleri — edaranyň dolandyryş hereketeriniň gymmaty, hususy serişdeleri. Bellik. Edaranyň hususy serişdelerine şu aşakdakylar degişlidir: — maglumat (gulluk, dolandyryş, anyklaýyş, işewürlik) serişdeleri hem-de durmuş bilen bagly (öndürme, saklaýyş, gaýtadan işleýiş, tabşyrm .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.