Katar Döwleti Transowgan demir ýol taslamasynyň maslahatlaşmalaryna goşuldy

09-02-24

Daşkent şäherinde Özbegistanyň, Owganystanyň, Pakistanyň we Katar Döwletiniň ulag we demir ýol ministrlikleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda dört taraplaýyn duşuşyk geçirildi. Sişenbe güni geçirilen duşuşykda Transowgan demir ýol taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça meselelere garaldy. Bu tasla .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.