Goýberiliş №23 (06.06.2020 ý.)

15-08-20

SAGLYK BURÇY   Dartgynlyk Soňky döwürlerde biziň durmuşymyzda nerw dartgynlygy ýygy-ýygydan duş gelýär. Şäheriň hysyrdyly durmuşy, ýollardaky dartgynlylyk, iş ýeriňizdäki kynçylyklar, dem alýan howamyzyň hapalanmagy — bularyň bary ynsanlarda güýçli nerw dartgynlylygynyň döremegine sebäp bolýar. B .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.