Gazagystan bilen Hytaýyň arasyndaky demir ýol boýunça ýük gatnawy rekord görkezijä ýetdi

09-02-24

Hytaýyň Urumçy şäherinde ýerli hünärmenler bilen Gazagystanyň demir ýol dolandyryjylarynyň arasynda duşuşyk geçirildi. Bu ýerde bilelikdäki işleriň netijeleriniň jemlenendigini «inbusiness.kz» habar berýär.   Gazagystanyň «Gazagystanyň demir ýoly» milli kompaniýasy» paýdarlar jemgyýetiniň metbuga .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.