Türkmenistan ykdysadyýeti maliýeleşdirmegiň hasabyna jemi 38,5 milliard manat möçberinde maýa goýumlaryny gönükdirmek meýilleşdirilýär

12-02-24

Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ösüşi 2024-nji ýylda maýa goýum Maksatnamasyna laýyklykda meýilleşdirilýär: Jemi içerki önümiň ösüş depginini 6,3 göterimde saklamak; Milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny, şeýle hem ýurdumyzyň sebitlerini durnukly ösdürmek; Önümçilik kärhanalarynyň doly g .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.