Ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk ulgamy durnukly ösdürilýär

12-02-24

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde gözegçilik edýän düzümlerinde 2023-nji ýylyň ýanwar - dekabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe toplum tara .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.