Wakuum otlusy tizlik rekordyny goýdy

17-02-24

Wakuum otlulary taryhda öz ornuny XX asyryň başlaryndan alýar we ýene-de bir gezek dünýäniň ünsüni özüne çekýär. Hytaý bu düşünjäni ösdürmekde esasy rol oýnaýar, gury ýer ulagynyň tizligini kesgitlän T-Flight prototipinde täsirli netijeleri ýüze çykardy. T-Flight Hytaýyň döwlet eýeçiligindäki CAS .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.