Dünýäde iň uly hasaplanýan Şanhaý porty ýanwarda konteýner daşamaklygy 18% ýokarlandyrdy

20-02-24

«CTS» tarapyndan berilýän deslapky maglumatlara görä, 2023-nji ýylda dünýäniň konteýner bazarynda daşalan ýüküň möçberi 173,8 million TEU barabar boldy. 2022-nji ýyldaky 4%-den gowrak derejedäki pese düşmeginden soň, geçen ýyl deňizde konteýner daşamak mümkinçiligine bolan isleg 0,3% ýokary boldy.   .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.