Goýberiliş №24 (13.06.2020 ý.)

15-08-20

Bulary bilmek gyzyklydyr   Adamyň gözüniň şeýle bir duýujylygy ýokary welin, eger ýer göni bolan bolsa, ol gije 30 kilometr daşlykda ýanyp duran şemi görüp bilerdi. Adamlaryň süňki örän berkdir. Maglumatlara görä, adam süňkleriniň berkligi gurluşykda ulanylýan granitden 2,5 esse ýokarydyr. Ada .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.