ABŞ-da giň zolakly internetiň kesgitlemesi üýtgedildi

18-03-24

ABŞ-nyň Aragatnaşyk boýunça federal komissiýasy «giň zolakly internete elýeterlilik» kesgitlemesini üýtgetdi. Indi ol azyndan 100 Mbit/s bilen ýükläp almak tizligini we azyndan 20 Mbit/s ýüklenme tizligini aňladýar. Bu kesgitleme uly ähmiýete eýedir, çünki Aragatnaşyk boýunça federal komissiýasyn .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.