Gazagystanda awtoulagda ýük daşamak üçin rugsatnamalary almagyň täze düzgünleri işlenip taýýarlanyldy

19-03-24

«Zakon.kz» habarlar gullugynyň maglumatlary Ulag ministrliginiň Gazagystan Respublikasynda ýol ulaglary üçin ygtyýarnama ulgamyny halkara düzgünlerinde ulanmak boýunça üýtgeşmeleri girizýändigini tassyklaýar. Şeýlelikde, Gazagystan Respublikasynda awtoulag gatnawyna rugsat berýän ulgamyň halkara .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.