Zangezur geçelgesiniň açylmagy bilen ýük daşamagyň derejesi artdyrylar

20-03-24

Zangezur geçelgesiniň açylmagy Orta geçelgä tarap daşalýan ýüküň möçberini her ýyl 25 tonna çenli artdyrmaga mümkinçilik döreder. Bu barada Türkiýe Respublikasynyň infrastruktura we ulag ministri Abdulkadir Uraloglu belledi. Ol Zangezur geçelgesiniň BakuTbilisi – Kars demir ýoluny çalşyp bolja .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.