Talyp ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

02-04-24

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň garamagyndaky Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde, talyp ýaşlaryň arasynda Türkmenbaşy şäher Prokuraturasynynyň, Türkmenbaşy şäher Polisiýa bölüminiň, Türkmenbaşy şäher köpugurly hassahanasynyň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndak .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.