«TULM» CASCA+ ugry boýunça ýük daşamalarynda ýeňillikli nyrhlary hödürleýär

03-04-24

«Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» AGPJ aşakdaky görkezijilere laýyklykda, CASCA ugry boýunça ýük daşamalarynda aýratyn ýeňillikli nyrhlary hödürleýär: Bahanyň möçberine aşakdakylar girmeýär: • Eksport/import boýunça gümrük amallary, howpsuzlyk, ätiýaçlandyryş, birinji mil; • Poti we B .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.