Russiýada ulag infrastrukturasyny ösdürmek boýunça täze milli taslama işlenilýär

05-04-24

Ulaglaryň ähli görnüşleriniň ösüşiniň ýeke-täk ulgama birikdirilmegini üpjün etmek maksady bilen, şeýle hem Russiýa Federasiýasynda ulag infrastrukturasyny ösdürmek üçin täze milli taslamanyň işlenip düzülýändigini Russiýanyň Hökümetiniň başlygynyň birinji orunbasary Andreý Belousow 2023-nji ýylda p .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.