Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryşyň petekleri satylyp başlandy

14-04-24

15 — 20-nji aprelde Aşgabat ýene biri iri sport baýramçylygyny kabul eder. Türkmen paýtagtynda hokkeý boýunça halkara ýaryş geçiriler. Ýaryşyň dartgynly duşuşyklary paýtagtymyzyň gözel künjeginde ýerleşýän Gyşky oýunlar sport toplumynyň uly we kiçi arenalarynda geçiriler. Halkara ýaryşyň duşuşykl .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.