Halkara welosipedçiler birleşiginiň iň ýokary sylagynyň gowşurylmagy MYNASYBETLI GUTLAG

15-08-20

  GARAŞSYZ,  HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ  PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWA Mertebesi belent Prezidentimiz! Biz Sizi Türkmenistanyň ulag we kommunikasiýa toplumynyň işgärleriniň adyndan guwandyryjy hem-de şatlykly waka bilen, ýagny Size Halkara welosipedçiler birleşiginiň iň ýokary sylag .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.