Özgerişiň we gözelligiň paýtagty

25-05-24

Milli senenamasynda 25-nji maý Aşgabat şäheriniň güni hökmünde dabaraly bellenilýär. Munuň özi halkymyzyň mermer paýtagtyna goýýan sylag-sarpasynyň, sap söýgüsiniň nyşanydyr. «Aşgabatda dünýä ülňülerine laýyk gelýän täze mekdep, çagalar bagy gurulýar» ýa-da «Ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary açylýar» diýen ýaly ýakymly hoş habarlar paýtagtymyzyň yzygiderli ösüşlere beslenýändiginiň aýdyň beýanydyr. Hormatly Prezidentimiziň söýgüsinden, yhlasyndan, döredijilikli zehininden, binagärlik ukybyndan täze keşbe eýe bolýan Aşgabat dünýäniň nusgalyk şäherine öwrülýär. Binalary ak mermere, goýny goýry baglara, çarbaglary gül-çemene bürenen paýtagtymyzyň keşbinde päklik, goýnunda bagtyýarlyk orun tutup, gujagynda yşk, ýaşlyk, gujur-gaýratlylyk hem gözellik joş urýar. Bu gün türkmen halky 143 ýaşy arka atýan Aşgabadyň nuranalyga, gözellige ýugrulan keşbinden ylham alýar.

Paýtagtyna bakyp, döwlete we onuň halkyna baha berilýär. Aşgabat — diňe gözelligi bilen ady äleme ýaýran şäher bolman, eýsem, özünde egsilmez ylhamy, çeper keşbi jemleýän täsin bir sazlaşyk, simfoniýa. Behişdi erem kimin owadan seýilgählerdäki asmana atygsaýan suw çüwdürimleri täsin tansy bilen ynsana rahatlyk, şähere bolsa gözellik eçilýär. Bu görnüşler sazlaşykly bitewülige öwrülip, deňsiz-taýsyz sungat eserini emele getirýär. Gijelerimizi bezeýän dürli öwüşginli yşyklar kalbymyza yşk paýlaýar. Baglarda saýraýan guşlaryň hoş owazlary, erkana ganat ýaýýan garlawaçlar, aýna ýaly ýollaryň ýakalarynyň, aýmançalarynyň çemenzarlygy kalplara mähir paýlaýar.

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyna» laýyklykda, Aşgabat şäheriniň binagärlik keşbini mundan beýläk-de özgertmek, ýaşaýyş-durmuş amatlyklaryny, paýtagtyň jemagat hojalygyny ösdürmek boýunça işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Paýtagtyň giň möçberli mümkinçilikleriniň bardygyny nazara almak bilen, ýokary okuw mekdepleriniň edara binalarynyň, ýaşaýyş jaý we seýilgäh toplumlarynyň, söwda merkezleriniň we bazarlaryň, häzirki zaman ulag ýollarynyň we beýleki durmuş maksatly desgalaryň gurulmagy döwletiň ýokary gymmatlygy hökmünde adam hakyndaky aladanyň döwlet syýasatynyň baş ugrudygynyň tassyknamasy bolup durýar.

Ak şäherimiz Aşgabady ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda senagat, ýaşaýyş jaý we jemagat hojalygyny, ulag-kommunikasiýa ulgamyny, harytlaryň we hyzmatlaryň sarp ediş bazaryny, döwlete dahylsyz bölegiň kiçi we orta möçberli kärhanalaryny, durmuş ulgamyny we ýaşaýyş derejesini görkezmek bolar. Şu jähetden, Aşgabat şäheriniň dünýä derejesinde döwrebap ýaşaýyş-durmuş şertlerini özünde jemleýän merkezleriň biridigi aýratyn bellenmäge mynasypdyr. 2013-nji ýylyň 25-nji maýynda Aşgabadyň dünýäde ak mermerli binalaryň iň köpüsiniň bir ýere jemlenen şäheri hökmünde Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabyna girizilendigini aýratyn bellemek gerek. Mundan başga-da, paýtagtymyzyň nurana desgalarynyň ençemesi şeýle ykrarnama eýe boldy.

Häzirki wagtda Aşgabatda gurlup ulanylmaga berilýän desgalaryň sanynyň yzygiderli artmagynda halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň barha ýokarlanýandygy bilen bir hatarda, ygtybarlylygyň, howpsuzlygyň we bezeg aýratynlygy bilen tapawutlanýan ýokary amatlykly innowasion gurluşyk senagatyny görmek bolýar. Paýtagtymyzyň keşbinde ýurdumyzyň durmuş-ykdysady derejesi, intellektual kuwwaty, türkmen halkynyň baý taryhy we medeni däp-dessurlary öz beýanyny tapýar. Şäheriň taryhy merkezlerine aýawly çemeleşmek boýunça toplumlaýyn çäreler durmuşa geçirilýär. Paýtagtyň has irki döwürleriniň şaýady bolan binalardyr ýadygärlikler halkymyz üçin bahasyz gymmatlyklardyr, taryhymyzyň parçalarydyr.

Gahryman Arkadagymyzyň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabynda belleýşi ýaly, Aşgabat bu gün eşretli durmuşyň berkarar edilen belent derejesini, gurmagyň we döretmegiň kämil gurşawyny, onuň çuň many-mazmunyny äşgär edip, ösüşleriň täze belentliklerine çykýar.

Döwlet Baştutany hökmünde ählihalk tarapyndan saýlanan gününden başlap, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy düýpgöter özgertmek, döwrebaplaşdyrmak we oňyn özgertmeleri amala aşyrmak baradaky strategiýany öňe sürdi, şol özgertmeler tutuş türkmen topragyny gurşap almak bilen, olar Aşgabadyň täze keşbinde hem öz beýanyny tapýar. Şoňa görä-de, mukaddes Garaşsyzlygynyň 33 ýyllygyny belleýän eziz Watanymyza, 143 ýyllygyny baýram edýän aklyga bürenen Aşgabada buýsanmaga haklydyrys.

Muhammetmyrat SEÝIDOW,
Aşgabat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň Ykdysadyýet we hojalyk hukugy hünäriniň 2-nji ýyl talyby.

162c7f106b96c2.jpeg
Gurban baýramy – hoşmeýillilik we ýagşylyk baýramy

Şan-şöhraty äleme meşhur bolan gadymy hem müdimi türkmen halkynyň hoşniýetlilik, ynsanperwerlik, sahawatlylyk ýaly guýmagursak asylly ýörelgelerinden ugur alyp, merdana ata-babalarymyzyň asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alyp gaýdýan özboluşly ruhy-ahlak gymmatlyklaryny aýawly saklamak, milli däp-dessurlarymyzy yzygiderli ösdürmek, raýatlarymyzyň bagtyýar durmuşda ömür sürmegini has-da ýokary derejelere çykarmak eziz Arkadagymyzyň döwlet syýasatynyň baş ugrudyr.


162cba1ff0af91.jpeg
GURBAN BAÝRAMY - MUKADDES BAÝRAM

Berkarar döwletiň eýýamynyň Galkynyşy döwründe eziz Diýarymyzda ata-babalarymyzdan miras galan milli toýdur baýramlarymyz şatlyk-şowhuna beslenilip, giňden bellenilip geçilýär. Şol baýramlardan biri bolan Gurban baýramy adamzadyň sagdyn we tämiz ruhy-ahlak gözelliklerini, ynsanperwerlik ýörelgelerini dabaralandyrýan, ýüreklere şatlyk paý­laýan mukaddes baýramdyr. Mübärek Gurban baýramy bagtyýar halkymyzyň abadan, bagtyýar durmuşda ýaşaýandygyny alamatlandyrýar.


166515eeba8e2c.jpeg
Özgerişiň we gözelligiň paýtagty

Milli senenamasynda 25-nji maý Aşgabat şäheriniň güni hökmünde dabaraly bellenilýär. Munuň özi halkymyzyň mermer paýtagtyna goýýan sylag-sarpasynyň, sap söýgüsiniň nyşanydyr. «Aşgabatda dünýä ülňülerine laýyk gelýän täze mekdep, çagalar bagy gurulýar» ýa-da «Ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary açylýar» diýen ýaly ýakymly hoş habarlar paýtagtymyzyň yzygiderli ösüşlere beslenýändiginiň aýdyň beýanydyr. H


165bca403d3099.jpeg
Bilimli nesil — kuwwatly Watan

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyz döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tagallasy bilen ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda görlüp-eşidilmedik derejede ösüşiň täze belentliklerine tarap bedew bady bilen öňe barýar. Islendik döwletiň ylym-bilim ulgamynyň ösüş derejesiniň kämil nusgasynyň bolmagy durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy görkezijisi bolup durýar.


HALKARA ULAG ULGAMYNYŇ GATNAŞYKLARY ÖSDÜRILÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan netijeli daşary syýasaty we abadançylygyň, howpsuzlygyň, ösüşiň bähbidine öňe sürýän başlangyçlary we anyk işleri netijesinde Türkmenistanyň halkara abraýy barha belende galýar hem-de pugtalanýar. Ykdysadyýeti döwrebaplaşdyrmaga, senagat taýdan ösen ýurda öwürmäge gönükdirilen milli maksatnamalaryň we düýpli özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bilen häzirki wagtda halkara bileleşik tarapyndan ykrar edilen uly üstünlikler gazanyldy. 

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.