Hökümetara şertnama Hazaryň üstünden uzaýan ugur boýunça ýükleri daşamagyň möhletini iki esse azaldar

05-06-24

Gazagystanyň Parlamenti Hazaryň üstünden uzaýan  halkara ulag ugruny ösdürmek boýunça Hytaý Halk Respublikasy bilen hökümetara şertnamany tassyklady. Ylalaşygyň ýerine ýetirilmegi bu logistika geçelgesi boýunça Hytaýdan Ýewropa Bileleşigine harytlaryň iberiliş möhletini iki esse azaltmalydyr. Res .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.