«TULM» Türkiýäniň ynsanperwer ýüklerini Owganystana ugratmaga ýardam berdi

10-06-24

Türkiýe Respublikasynyň Döwlet demirýollary «Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen bilelikde doganlyk ýurdy bolan Owganystan Yslam Respublikasyna ynsanperwer ýükleriň baryp gowuşmagyna yzygiderli ýardamlaryny berýärler. Bu gatnaw ýurdumyzyň iň esasy logist .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.