Maý aýynda Hytaý — Ýewropa demir ýol ugurlarynda ýük gatnawynyň möçberi boýunça rekord goýuldy

03-07-24

«Hytaýyň demir ýollary» korporasiýasynyň maglumatlaryna görä, şu ýylyň maý aýynda Hytaý — Ýewropa halkara demir ýol ugurlarynda daşalan ýüküň aýlyk möçberi boýunça rekord görkeziji bellige alyndy. Soňky bir aýyň dowamynda bu ugurlarda hereket eden ýük otlylarynyň sany ýyllyk hasaplamalar bilen de .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.