Hytaý Şençžen-Çžunşan ulag ulgamynyň gurluşygynda 10 dünýä rekordyny goýdy

08-07-24

Hytaýda Şençžen hem-de Çžunşan şäherlerini birleşdirýän köprüleriň we ýerasty geçelgeleriň ulgamy açyldy. Bu özboluşly ulag ulgamynyň gurluşygy 7 ýyl dowam etdi. Bu ulgam özünde emeli adalary hem jemleýär. Olaryň arasynda suwasty geçelgeler çekildi. Adalar gury ýer bilen köprüler arkaly baglanyşý .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.