Goýberiliş №25 (20.06.2020 ý.)

15-08-20

Bulary bilmek gyzyklydyr   Hindistanyň Çerapunji şäherinde agaçlaryň köklerinden gurlan köpri bar. Ösüp oturan agaçlaryň maýyşgak kökleriniň ösüntgileri köpriniň gurluşygyna gönükdirilipdir. Şeýle usulda ýerli ýaşaýjylar diňe bir berk köpri gurmak bilen çäklenmän, eýsem, tebigata zyýan ýetirmezd .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.