Goýberiliş №25 (20.06.2020 ý.)

15-08-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä   Gadymy paýtagt   Gadymy Gresiýa ajaýyp taryhy ýadygärlikleri, edebi, sungat eserleri adamzada miras galdyrypdyr. Olaryň arasynda Gresiýanyň beýik arhitektura medeniýeti jemlenen şäherler has-da tapawutlanýar. Dünýäde esasy syýahatçylyk, taryhy ýadygärlikleriň merkezi .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.