Goýberiliş №25 (20.06.2020 ý.)

15-08-20

SAGLYK BURÇY   Böwürslen Böwürslen agajynyň miwesini halamaýan ýok bolsa gerek. Onuň üýtgeşik tagamy adamlary özüne maýyl edijiligi bilen tapawutlanýar. Böwürsleni aýratyn hem çagalar halaýarlar we yzygiderli agaçdan ýygyp iýmek bilen meşgullanýarlar. Emma böwürslen agajy diňe öz miweleri bilen d .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.