GALLA HASYLYny ÝYGNAmakda awtoulag hyzmaty

20-06-20

Bagtyýarlyk zamanasynda hormatly Prezidentimiz beýleki pudaklar bilen bir hatarda oba hojalyk pudagyny ösdürmek, ony girdejili pudaga öwürmek üçin taýsyz tagallalary edýär. Gallaçy daýhanlarymyz döwlet tarapyndan berilýän kömek-goldawlaryň, döredilýän giň zähmet şertleriniň esasynda ak bugdaýyň bereketli hasylyny öndürmegiň hötdesinden gelýärler. Daýhanlaryň ýokary hilli tohum bilen üpjün edilmegi, olara tehnika, dökün kömeginiň berilmegi, medeni hyzmatyň ýola goýulmagy, höweslendirmeleriň geçirilmegi kärendeçilerdir mülkdarlary buýsandyrýar, has öndürijilikli işlemäge ruhlandyrýar.

Döwlet tarapyndan berilýän kömek-goldawlara daýanyp, edermen daýhanlarymyz sahawatly türkmen topragynda bugdaýyň bol hasylyny öndürmek ugrunda özleriniň gujur-gaýratlaryny gaýgyrman zähmet çekýärler. Häzirki wagtda ýetişdirilen hasyly öz wagtynda, isripsiz ýygnap, döwlet ammarlaryna tabşyrmak işini Watanymyzyň gallaçylary guramaçylykly alyp barýarlar. “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň “Lebapawtoulag” önümçilik birleşiginiň agzybir işgärleri hem ýetişdirilen bugdaý hasylyny ýerlerdäki galla kabul ediji nokatlara ýetirmek ugrunda daýhanlara ýakyndan kömek berýärler. Kärhanada halk hojalygyna awtoulag hyzmatynyň ähli görnüşleri boýunça döwrebap we üznüksiz hyzmat etmek ugrundaky tagallalaryň ýokary derejede ýerine ýetirilýändigini görmek bolýar. Kärhana tarapyndan hormatly    Prezidentimiziň ulgamyň işgärleriniň öňünde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen, ýurdumyzyň gündogar welaýatynyň çäginde mynasyp üstünlikler gazanylýar, nazarlanylýan sepgitlere ýetilýär. Bu barada kärhananyň baş inženeri Babajan Hemraýew bize beren gürrüňinde:

— Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daýhanlara döwlet tarapyndan ähli ugurdan goldaw berilmegi netijesinde olar oba hojalyk ekinleriniň ýokary hasyl berýän sortlarynyň aňrybaş tohumlary, mineral dökünler, dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň döwrebap tehnikalary bilen üpjün edilýär. Dänäniň döwlet satyn alyş nyrhynyň yzygiderli ýokarlandyrylmagy, döwletiň galla öndürijiler bilen özara hasaplaşyklarynyň has kämil derejä çykarylmagy üçin häzirki zaman ulgamynyň ornaşdyrylmagy daýhanlary yhlasly, tutanýerli zähmete höweslendirmegiň çeşmesi bolup hyzmat edýär. Ýurduň ak bazarlarynyň dürli naz-nygmatdan dolup durmagy bereket-bolçulygyň nyşany, il abatlygynyň, ýurt abadançylygynyň alamaty saýylýar. Ýurdumyzda azyk garaşsyzlygynyň doly üpjün edilmegi bilen, oba hojalyk ulgamynyň we gaýtadan işleýän senagatyň barha ösmegi, azyk senagatynyň ösmegine telekeçileriň hem işjeň gatnaşmagy netijesinde bazarlaryň bolçulygy hem artýar. Ýurtda alynýan galla hasylynyň ýylyň-ýylyna artmagy bilen, döwrebap elewatorly un öndürýän kärhanalaryň, galla önümleri kärhanalarynyň, çörek we çörek önümleriniň önümçilik toplumlarynyň hem artmagy ýurdumyzyň azyk senagatynyň hemişe ösüşdedigini görkezýär. Soňky ýyllarda milli Liderimiziň tagallasy bilen gazanylýan ösüşlere biziň kärhanamyzyň agzybir işgärleriniň hem gatnaşýandygy buýsandyryjydyr. Ýurdumyzyň kärendeçileriniň, mülkdarlarynyň, kämil ýük ulaglaryna, tehnikalara erk edýän sürüjilerdir mehanizatorlaryň, suw hojalyk işgärleriniň, oba hojalygyny, onuň gallaçylyk, gök-bakja, miweçilik pudaklaryny ösdürmek ugrunda uly işleri alyp barýan zähmetkeşleriň agzybir we yhlasly çekýän zähmeti olara şan-şöhrat, at-abraý getirýär. Biziň kärhanamyzyň sürüjileri hem bu ugurda daýhanlara ýakyndan kömek berýärler.

Häzirki wagtda ýurdumyzda gyzgalaňly dowam edýän galla oragy möwsüminde-de kärhanamyz tarapyndan meýilnama boýunça 207 ýük ulagyna derek 218 sany dürli kysymly ýük ulagynyň işe goýberilmegi hem muňa aýdyň şaýatlyk edýär. Bu ulaglaryň aglabasynyň hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen alnan täze “Kamaz” kysymly, ýokary öndürijilikli ulaglaryň bolmagy has-da buýsandyryjydyr. Ýük awtoulaglarynyň sürüjileri bugdaý dänelerini galla kabul ediş nokatlaryna daşamakda yzygiderli zähmet ýeňişlerini gazanýarlar. Olar her gün 20 tonnadan gowrak galla hasylyny kabul ediş nokatlaryna daşamak bilen görelde görkezýärler. Rysgal-bereketiň çeşmesi bolan ak bugdaýdan döreýän harmanlar bu gün halkymyzyň kalbyny joşdurýar. Ak bugdaýyň bol hasylyny ýetişdirmek, guşgursak dänäni isripsiz ýygnamak ugrunda gaýratly işleýän gallaçylaryň zähmetine mynasyp sarpa goýýan  hormatly Prezidentimiziň: “Merdana gallaçylar, kärendeçiler! Ýurdumyzda oba hojalygynda durmuşa geçirilýän täze ösüşlerden gaýratlanyp, Hak nazary düşen gadymy türkmen topragyndan bol hasyl öndürmekde, sähralarymyzyň berekedini has-da artdyrmakda siziň agzybir zähmetiňiziň ähmiýeti çäksizdir” diýen sözleri janypkeş gallaçylaryň zähmetine bolan ählihalk buýsanjyna öwrülip, kalplara ornaýar.

Türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuşyny has-da gowulandyrmak syýasatyny ýörelge edinen hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli işleriniň has hem rowaçlanmagyny arzuw edýäris!  diýip, sözüni soňlady.

Bagtyýarlyk döwrümizde milli Liderimiziň saýasynda hal-ýagdaýlary, ýaşaýşy gün-günden gowulaşýan halkymyzyň bu gün işlemäge, döretmäge, eşretli günde ýaşamaga ähli mümkinçilikler döredildi.

Goý, mähriban Arkadagymyzyň alyp barýan il bähbitli, ýurt ähmiýetli tutumlary mundan beýläk-de rowaç alsyn! Türkmen halky üçin şeýle ajaýyp şertleri döredip berýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, belent başy aman, alyp barýan il-ýurt bähbitli işlerinde elmydama rowaçlyklar ýar bolsun!

Jangeldi IŞANKULYÝEW,
“Türkmeniň ýüpek ýoly”.


15eff5f9bbf7c6.jpeg
ÝOKARY HILLI HYZMAT ÖSÜŞLERIŇ BINÝADY

“Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylynyň her bir gününi ýokary zähmet görkezijileri bilen jemlemegi baş maksat edinen gaýratly gallaçylarymyz şu ýyl üçin bellenilen tabşyryklaryny berjaý etmekleri halkymyzyň bolçulygynyň, rysgal-berekediniň gözbaşydyr.


15eff5cb3b77cd.jpeg
TÜRKMENISTANYŇ ENERGETIKA DIPLOMATIÝASY — SÖWDA-YKDYSADY GATNAŞYKLARY ÖSDÜRMEGIŇ MÖHÜM SERIŞDESIDIR

Türkmenistan halkara hyzmatdaşlygyna işjeň goşulyşmagy ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny halklaryň bähbidine gönükdirmäge we sebitde hem-de dünýäde durnukly ösüşi, parahatçylygy gazanmaga mümkinçilik berýär.


15eff5b30635b0.jpeg
Ýolagçylary höweslendirmek maksady bilen

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda täze özgertmeler durmuşa geçirilýär. Şeýle guwandyryjy işler Türkmenistanyň ulag we kommunikasiýa toplumynda hem yzygiderli alnyp barylýar.


15eff59d387ddc.jpeg
«Railways» programmasynyň goşmaça artykmaçlyklary

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda sanly ulgama geçmek boýunça guwandyryjy işler alnyp barylýar. Häzirki wagtda sanly ulgama geçmek boýunça degişli işler ýola goýlup, olar ilata elýeterli ýagdaýda hödürlenýär.


15eff55d82d5f0.jpeg
SANLY BILIM ULGAMY — DÖWRÜň ÖSÜŞI

Häzirki zaman ösen tehnologiýalar dünýäsinde sanly bilim ulgamyna geçmeklik jemgyýetiň ösüşi bilen baglanyşyklydyr. Bu tehnologiýalaryň örän çalt ösýän döwründe sanly bilim ulgamy maglumat alyşmakda, aragatnaşyk saklamakda birnäçe ýeňillikleri döredýär.

2.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.