Goýberiliş №26 (27.06.2020 ý.)

15-08-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä   Meşhur ybadathana Dolulygyna gurlup tamamlanmadyk, binagärligiň roman görnüşinde dikeldilýän meşhur “La Famiglia Sagrada” ybadathanasy belli arhitektor Antonio Gaudiniň iň gowy işleriniň biri hasaplanýar. Bu ybadathananyň gurluşygyna 1882-nji ýylda başlanylyp, häzirki .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.