Dana Pyragynyň pähim paýhasy

27-06-20

«Ber­ka­rar döw­let is­lä­rin» diýen akyl­dar şa­hy­ry­myz Mag­tym­gu­ly Py­ra­gynyň ýa­şan döw­rün­de eden ar­zuw­la­ry bu gün­ki gün ha­ky­ka­ta öw­rül­di. Ýurt binamyzyň binýady gaýym guruldy. Bu günki gün agzybir türkmen halkymyz hormatly Prezidentimiziň eýe eden Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň egsilmez eşretlerini görüp, agzybirlikde, asudalykda ýaşaýar. Bu barada şahyryň döredijiligine çuňňur sarpa goýup, ony dünýä ýaýmakda nusgalyk işleri alyp barýan milli Lidermiz: «Magtymguly Pyragynyň arzuwlan türkmen döwleti özüniň häzirki bagtyýarlyk döwründe ösüşleriň ak ýolunda özüniň bedew bady bilen ynamly öňe barýar» diýip, buýsanç bilen belläp geçýär.

Magtymguly atamyzyň bugdaý ýaly sünnäli setirleri ýaly jümleleri deňsiz-taýsyz hazynadyr, edebi mirasdyr. Şahyr özüniň gyzyldan gymmatly eserlerinde türkmen halkynyň syýasy-ykdysady durmuşyny, umyt-arzuwlaryny, ähli asylly sypatlaryny şahyrana keşpler arkaly ussatlyk bilen suratlandyrýar. Beýik söz ussadynyň ajaýyp hikmetleri — parasatly sözleri diňe türkmene däl, adamzada hyzmat etmegiň nusgalyk mekdebi, ýolgörkeziji şamçyragy bolup durýar. Ýeri gelende, hormatly Prezidentimiziň «Döwlet guşy» romanynda hem Magtymgulynyň pentlerine, ata-babalarymyzyň mizemez, ajaýyp ýol-ýörelgelerine eýerilýändigini-de ýatlap geçesimiz gelýär. Watançylyga, ynsanperwerlige ýugrulan bu çuň mazmunly eser özündäki täsin pursatlary we akyl çeşmesinden akyl almagy, danalara uýmagy başarýan gahrymanlary bilen ýaşlar üçin uly ýörelge, mekdep bolup hyzmat edýär.

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen şu ajaýyp bagtyýarlyk zamanamyzda akyldar şahyrymyzyň döredijiligine uly sarpa goýlup, ony dünýä ýaýmakda ýurdumyzyň bagtyýar raýatlarynyň göwün guşuny ganatlandyryp, buýsandyrýan asylly, döwletli işler amala aşyrylýar. Şu ýerde käbir mysallara ýüzlenip geçsek ýerlikli bolsa gerek. Hormatly Prezidentimiz 2012-nji ýylyň martynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 290 ýyllygyny bellemek barada ýörite Karara gol çekdi. Munuň bilen baglanyşykly dabaralar, uly möçberli çäreler tutuş ýurdumyzy gurşap aldy. Olara gatnaşmak bagty miýesser eden raýatlarymyzda we daşary ýurtlardan gelen myhmanlarda şol dabaralar hem-de çäreler ýatdan çykmajak pursatlara öwrüldi. «Magtymguly Pyragy we umumadamzat medeni gymmatlyklary» atly ylmy maslahata 50-den gowrak döwletden alymlardan, edebiýatçylardan we magtymgulyşynaslardan ybarat düzümde myhmanlaryň uly topary gatnaşdy. Halkara türk medeniýeti guramasy bolan TÜRKSOÝ 2014-nji ýyly «Magtymguly Pyragynyň ýyly» diýip yglan etdi. Şol ýylyň 5-nji fewralynda Türkiýäniň Ankara şäherinde Magtymguly Pyragynyň ýylynyň açylyş dabarasy bolup, oňa gatnaşyjylar şahyryň «Türkmenistan» seýilgähindäki ýadygärligine gül desselerini goýdular. 2014-nji ýylyň 1-nji martynda hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň «Magtymguly Pyragy» medalyny döretmek hakynda Türkmenistanyň Kanunyna gol çekdi. Şol ýylyň aprel aýynda Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherindäki Gündogary öwreniş institutynda şahyryň golýazmalarynyň sergisi guraldy.

Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň Gerkez obasynda şahyryň täze muzeýi guruldy. Şu mysallar ummandaky damja ýaly. Munuň özi şahyryň sarpasynyň diňe bir türkmende däl, eýsem, dünýä jemgyýetçiliginde hem uludygyna şaýatlyk edýär. Şygyrlary, goşgy setirleri akyl-paýhasa ýugrulyp, nakyla öwrülen şahyrymyzyň adyny göterýän mekdebiň Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň Priwolžsk raýonynyň Funtowa obasynda gurlandygyny ýatlap geçmek biz üçin has-da ýakymly. Türkmenistanyň Prezidentiniň sowgady bolan bu mekdep 2018-nji ýylyň 18-nji maýynda dabaraly ýagdaýda açyldy. Akyldaryň adyny göterýän bu mekdebiň gurluşygyna 2016-njy ýylyň martynda badalga berlipdi. Hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer başlangyjy esasynda gurlan mekdep Astrahan sebitinde kowçum bolup ýaşaýan türkmenler üçin sowgatlaryň ulusy, Şa serpaýlarynyň hem seresi boldy. Mekdebiň gurluşygy döwrebap ölgeçlere laýyklykda hem-de türkmen tarapynyň serişdeleriniň hasabyna alnyp baryldy. Gurluşyk serişdeleri «Berkarar» ulag-ýolagçy ýük gämisi bilen daşaldy. 2015-nji ýylyň ýanwar aýynyň başynda daşyndan ak guwy ýadyňa salyp duran bu gämi ynsanperwer ýükden ýüklenip, ilkinji ýüzüşini üç müňe golaý türkmeniň kowçum bolup ýaşaýan ýeri bolan Astrahana amala aşyrypdy. Şol gezek bu ajaýyp, kuwwatly gämi mekdebi gurmaklyga niýetlenen gurluşyk serişdeli 30 sany äpet ýük awtoulagyny hem goýnunda alyp barypdy. Mekdep bilen birlikde şahyryň ýadygärliginiň açylmagynyň özboluşly manysy-da bar. Çünki Magtymguly Pyragy ýaşan döwründe Astrahan topragynda ençeme gezek bolupdyr. Onsoňam, akyldar şahyrymyzyň türkmen dilindäki eserleriniň ilkinji ýygyndysy hem hut şu ýerde neşir edilipdir. Häzir akyldar şahyrymyzyň adyny göterýän bu mekdep diňe bir çagalara döwrebap bilim-terbiýe bermek bilen çäklenmän, eýsem, astrahanly türkmenleriň ene dilimizi, taryhymyzy, milli däp-dessurlarymyzy has içgin öwrenmeklerine ýardam edýän özboluşly medeni merkeze öwrüldi diýsek, megerem, hakykatdan daş düşmesek gerek.

Her ýyl indi ýurdumyzda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlap welaýatlarymyzda Medeniýet hepdeligini geçirmek hem asylly, döwrebap däpleriň birine öwrüldi. Medeniýetimiziň we sungatymyzyň Hak hossary bolan hormatly Prezidentimiziň beýik başlangyjy bilen indi ençeme ýyldan bäri yzygiderli geçirilip gelinýän bu hepdeligiň milli medeniýetimizi ösdürmekde, milli mirasymyzy dünýä ýaýmakda, döredijilik işgärlerini täze eserleri döretmäge ruhlandyrmakda, şeýle-de zähmetsöýer, agzybir halkymyza medeni taýdan ýokary hilli we döwrebap hyzmat etmekde ähmiýeti diýseň uludyr. Nesip bolsa, Medeniýet hepdeligi uly ösüşlere beslenýän  «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylymyzda gadymy Daşoguz topragynda geçirildi. Golaýda hormatly Prezidentimiz Medeniýet hepdeligini 2021-nji ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda geçirmek baradaky Karara hem gol çekdi.

Bu gün halkymyz akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň arzuwlan ajap eýýamynda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe abadan durmuşyň hözirini görüp, bagtyýar ýaşaýandygyna buýsanýar. Şol buýsanç bilen gurýar we döredýär, bedew bady bilen ynamly öňe barýar. Şeýle bagtyýar durmuşy öz mähriban halkyna peşgeş beren döwlet Baştutanymyza müň kerem alkyş aýdýar.

Arkadag göterdi bu gün şöhratyň,

Indi hasyl boldy maksat-myradyň,

Adamzat ýaşasa bakydyr adyň,

Adyň eýýamlara uzan, Pyragy.

Annamyrat BERDIMYRADOW,
«Türkmeniň ýüpek ýoly».


15eff5f9bbf7c6.jpeg
ÝOKARY HILLI HYZMAT ÖSÜŞLERIŇ BINÝADY

“Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylynyň her bir gününi ýokary zähmet görkezijileri bilen jemlemegi baş maksat edinen gaýratly gallaçylarymyz şu ýyl üçin bellenilen tabşyryklaryny berjaý etmekleri halkymyzyň bolçulygynyň, rysgal-berekediniň gözbaşydyr.


15eff5cb3b77cd.jpeg
TÜRKMENISTANYŇ ENERGETIKA DIPLOMATIÝASY — SÖWDA-YKDYSADY GATNAŞYKLARY ÖSDÜRMEGIŇ MÖHÜM SERIŞDESIDIR

Türkmenistan halkara hyzmatdaşlygyna işjeň goşulyşmagy ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny halklaryň bähbidine gönükdirmäge we sebitde hem-de dünýäde durnukly ösüşi, parahatçylygy gazanmaga mümkinçilik berýär.


15eff5b30635b0.jpeg
Ýolagçylary höweslendirmek maksady bilen

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda täze özgertmeler durmuşa geçirilýär. Şeýle guwandyryjy işler Türkmenistanyň ulag we kommunikasiýa toplumynda hem yzygiderli alnyp barylýar.


15eff59d387ddc.jpeg
«Railways» programmasynyň goşmaça artykmaçlyklary

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda sanly ulgama geçmek boýunça guwandyryjy işler alnyp barylýar. Häzirki wagtda sanly ulgama geçmek boýunça degişli işler ýola goýlup, olar ilata elýeterli ýagdaýda hödürlenýär.


15eff55d82d5f0.jpeg
SANLY BILIM ULGAMY — DÖWRÜň ÖSÜŞI

Häzirki zaman ösen tehnologiýalar dünýäsinde sanly bilim ulgamyna geçmeklik jemgyýetiň ösüşi bilen baglanyşyklydyr. Bu tehnologiýalaryň örän çalt ösýän döwründe sanly bilim ulgamy maglumat alyşmakda, aragatnaşyk saklamakda birnäçe ýeňillikleri döredýär.

2.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.