HOWA GATNAWYNYŇ ÖSÜŞ UGURLARY KÄMILLEŞDIRILÝÄR

27-06-20

Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzda ähli ulgamlarda netijeli ösüşler gazanylýar, ykdysady görkezijilerimiz Türkmenistanyň dünýäde öňdebaryjy döwletleriň hatarynda mynasyp orun eýeleýändigine güwä geçýär. Gahryman Arkadagymyzyň öňe sürýän ykdysady strategiýasy dünýäde dowam edýän çökgünlige garamazdan, ýurdumyzyň makroykdysady görkezijileriniň derejesini, senagat önümçiliginiň göwrümini yzygiderli artdyrmaga, içki bazarlaryň durnuklylygyny üpjün etmäge, şeýle hem milli ykdysadyýetimiziň esasy ugurlarynyň infrastrukturasyny döwrebaplaşdyrmaga, tehniki üpjünçiligini ýokarlandyrmaga, maýa goýumlaryň göwrümini artdyrmaga, şol bir wagtyň özünde dünýä ykdysadyýetinde durnuklylygy ýola goýmaga we halkara hyzmatdaşlygyny täze basgançaklara çykarmaga gönükdirilendir.

Ýurdumyzda geljekde has netijeli ösüşleri nazarlaýan pudaklaryň biri-de raýat awiasiýasydyr. Dünýäniň dürli künjeklerine ýolagçylary gatnatmak bilen birlikde, ýük daşamakda hem netijeli işleri amala aşyrýan «Türkmenhowaýollary» agentliginiň tehniki binýady täze tehnologiýalardyr täze uçarlar bilen yzygiderli kämilleşdirilýär. Häzirki wagtda «Türkmenhowaýollary» agentliginde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «Boeing» kompaniýasynyň ýokary amatlyklary bolan uçarlary howa gatnawlarymyzda has işjeň ulanylýar. Geçen hepde Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hormatly Prezidentimiz «Boeing-777-200F» kysymly täze ýük uçarlaryny satyn almak hakyndaky Karara gol çekdi we ýurdumyzyň raýat awiasiýasynyň düzümini döwrebaplaşdyrmagyň hem-de täze tehnikalar bilen üpjün etmegiň ulag ulgamynda tapgyrlaýyn amala aşyrylýan giň gerimli meýilnamalaryň möhüm bölegi bolup durýandygyny, «Türkmenhowaýollary» agentligi tarapyndan satyn alynýan döwrebap howa gämisiniň bildirilýän talaplara hem-de hil we howpsuzlyk babatda halkara ölçeglere laýyk gelmelidigini aýratyn belledi.

Bilşimiz ýaly, geoykdysady taýdan ýurdumyzyň howa menzilleri üstaşyr gatnawlar hem-de tehniki gonuşlar we uçarlara degişli hyzmatlary amala aşyrmak babatda örän amatly ýerleşýär. Bu ýagdaý ýurdumyzyň halkara ulag gatnawlary ulgamynyň möhüm bölegi bolup durýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Täze satyn alynjak ýük uçarlarynyň hersiniň ýük alyş agramy 103 tonna barabar bolup, ýük alyş göwrümi 652,5 m3 -e barabardyr. Uçarlaryň uçuşynyň dowamlylygy 9070 km-e çenli bolmak bilen, onuň ekipaž düzümi 2-ä deňdir.

Täze ýük uçarlary bilen dünýäniň esasy ýük gatnawlarynyň amala aşyrylýan — Pekin, Singapur, Kuala-Lumpur, London, Frankfurt ýaly birnäçe iri şäherlerine ýükler daşalar. Sagatda tizligi 950 km-e deň bolan bu uçarlaryň hereket etmegi ýurtlaryň arasyndaky ýük gatnawlarynyň wagtyny tizleşdirmekde, ýük gatnawlaryny howpsuz amala aşyrmakda uly ähmiýete eýe bolar. Bu bolsa Türkmenistanyň iri halkara ulag merkezleriniň biri hökmündäki derejesini has-da pugtalandyrmak üçin bar bolan mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Täze ýük uçarlarynyň gatnaw ugurlarynyň herekete gelmegi netijesinde ýurdumyzyň awiatorlaryna ýük daşalýan ugurlaryň çägini hem-de hereket edýän ugurlarda gatnawlaryň ýygylygyny artdyrmaga mümkinçilik dörär. «Türkmenhowaýollary» agentliginiň hünärmenleriniň beren gürrüňleri hem hormatly Prezidentimiziň bu ugry ösdürmekde döredip berýän ajaýyp mümkinçilikleri dogrusynda boldy.

Babamyrat JUMAÝEW, halypa uçarman:

— Hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli ähli başlangyçlary halkymyzyň abadan ýaşaýşyny üpjün etmäge gönükdirilendir. Soňky ýyllarda döwrebap enjamlar bilen üsti ýetirilýän «Türkmenhowaýollary» agentligi tarapyndan hem ýurdumyzyň içinde hem-de halkara derejesinde ýolagçy gatnatmakda-da, ýük gatnawlaryny amala aşyrmakda-da netijeli işler durmuşa geçirilýär. Ine, ýaňy-ýakynda hormatly Prezidentimiziň bize ýene-de täze «Boeing-777-200F» kysymly ýük uçarlaryny satyn almak hakyndaky resminama gol çekmegi biziň depämizi göge ýetirdi. Ýük gatnawlaryny amala aşyrmakda ägirt uly mümkinçiliklere eýe bolan bu uçarlaryň hereket edip başlamagy milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge ägirt uly itergi berer.

Hormatly Prezidentimiziň yzygiderli alyp barýan döredijilikli, parahatçylyk söýüjilik syýasatynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde hemişelik Bitarap Türkmenistan anyk başlangyçlar bilen yzygiderli çykyş edýär. Şol başlangyçlar ählumumy ykrar edilmä eýe bolýar hem-de sebit we dünýä möçberinde hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň we netijeli hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna hyzmat edýär. Türkmenistan bu meselelere öz çemeleşmelerini kesgitläp, ilkinji nobatda, özüniň tiz ösýän üstaşyr-ulag geçelge artykmaçlyklaryny, şol sanda howa ýollarynda diňe bir sebitiň ýurtlarynyň däl, eýsem, has giň yklymara möçberlerde hem ykdysady bähbitlerde herekete getirmegiň mümkinçiliginden ugur alýar. Şeýle başlangyçlar esasynda arassa asmandan dünýä ýurtlaryna ýol salýan hem geljekde herekete geljek «Laçyn» nyşanly uçarlarymyz özüniň ýükleri bilen birlikde halkymyzyň päk niýetini, dünýä uzan dostluk gollaryny hem alyp gider. Bu bolsa ýurdumyzyň diňe bir geoykdysady taýdan amatly ýerleşişiniň däl, parahatçylygyň pajarlaýan ýurdudygynyň subutnamasy bolar. Bize şeýle bagty eçilen Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, belent başy aman bolsun!

Ballymyrat ÝAGDYÝEW, «Türkmenhowaýollary» agentliginiň «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň AGPJ-niň “IL-76” howa gämisiniň uçarmany:

— Hormatly Prezidentimiziň ulaglar we kommunikasiýa toplumlarynyň işine berýän ýokary bahasy, döredip berýän giň mümkinçilikleri bizi täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar. Ulaglaryň ähli görnüşlerinde ýolagçy gatnatmak we ýük daşamak babatda edilýän hyzmatlaryň medeniýetini ýokarlandyrmak, ýokary amatlyklary bolan howa gämilerini satyn almak, döwrebap tehnikalar bilen üpjün etmek döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.

Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň raýat awiasiýasynyň düzüminiň döwrebaplaşdyrylmagy we gaýtadan enjamlaşdyrylmagy bu ugurda tapgyrlaýyn amala aşyrylýan uly özgertmeleriň aýrylmaz bir bölegidir. Ýakynda hormatly Prezidentimiziň gol çeken resminamasyna laýyklykda ýurdumyza ýük daşaýan «Boeing-777-200F» kysymly uçaryň ikisi satyn alnar. Uzynlygy 63,7 metre we beýikligi 18,6 metre deň bolan bu uçarlaryň her biri 100-den gowrak tonna ýük daşamaga ukyplydyr. «Türkmenhowaýollary» agentliginde amala aşyrylýan uly göwrümli taslamalar, täze howa menzilleriniň gurulmagy, bar bolanlarynyň durkunyň döwrebaplaşdyrylmagy, ýokary amatlyklary bolan howa gämileri bilen üpjün edilmegi halkymyzyň bagtyýar ýaşaýşyna gönükdirilendir.

Bize şeýle mümkinçilikleri döredip beren Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, tutýan tutumly işleri rowaç alsyn!

Ýazbibi ANNAGURBANOWA,
«Türkmeniň ýüpek ýoly».


15eff5f9bbf7c6.jpeg
ÝOKARY HILLI HYZMAT ÖSÜŞLERIŇ BINÝADY

“Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylynyň her bir gününi ýokary zähmet görkezijileri bilen jemlemegi baş maksat edinen gaýratly gallaçylarymyz şu ýyl üçin bellenilen tabşyryklaryny berjaý etmekleri halkymyzyň bolçulygynyň, rysgal-berekediniň gözbaşydyr.


15eff5cb3b77cd.jpeg
TÜRKMENISTANYŇ ENERGETIKA DIPLOMATIÝASY — SÖWDA-YKDYSADY GATNAŞYKLARY ÖSDÜRMEGIŇ MÖHÜM SERIŞDESIDIR

Türkmenistan halkara hyzmatdaşlygyna işjeň goşulyşmagy ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny halklaryň bähbidine gönükdirmäge we sebitde hem-de dünýäde durnukly ösüşi, parahatçylygy gazanmaga mümkinçilik berýär.


15eff5b30635b0.jpeg
Ýolagçylary höweslendirmek maksady bilen

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda täze özgertmeler durmuşa geçirilýär. Şeýle guwandyryjy işler Türkmenistanyň ulag we kommunikasiýa toplumynda hem yzygiderli alnyp barylýar.


15eff59d387ddc.jpeg
«Railways» programmasynyň goşmaça artykmaçlyklary

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda sanly ulgama geçmek boýunça guwandyryjy işler alnyp barylýar. Häzirki wagtda sanly ulgama geçmek boýunça degişli işler ýola goýlup, olar ilata elýeterli ýagdaýda hödürlenýär.


15eff55d82d5f0.jpeg
SANLY BILIM ULGAMY — DÖWRÜň ÖSÜŞI

Häzirki zaman ösen tehnologiýalar dünýäsinde sanly bilim ulgamyna geçmeklik jemgyýetiň ösüşi bilen baglanyşyklydyr. Bu tehnologiýalaryň örän çalt ösýän döwründe sanly bilim ulgamy maglumat alyşmakda, aragatnaşyk saklamakda birnäçe ýeňillikleri döredýär.

2.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.