Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

26-06-20

23-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Milli Liderimiz göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyna Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjowy çagyrdy. Häkim paýtagtymyzyň ähli künjeklerinde ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly seneler mynasybetli ýaýbaňlandyrylan ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekdi.

Soňra Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow we Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew, soňra bolsa öz gezeginde Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow, Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew we Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew şu günler sebitlerde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, galla oragyny guramaçylykly geçirmek ugrunda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli işler, şol bir wagtyň özünde gowaça meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleri barada hasabat berdiler. Şeýle hem häkimler döwlet Baştutanymyzyň welaýatlarda iş saparynda bolmagynyň çäklerinde beren tabşyryklaryny ýokary hilli we öz wagtynda ýerine ýetirmek ugrunda alnyp barylýan işler, şeýle hem Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli çäreler barada we Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramyna görülýän taýýarlyk işleri barada habar berdiler.

Hormatly Prezidentimiz hasabatlary diňläp, şu ýylyň galla oragyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek, ýetişdirilen hasyly gysga wagtda we ýitgisiz ýygnap almak, beýleki gök-bakja önümleriniň wagtynda ýygnalyp alynmagy hem-de güýzki görnüşleriniň öz wagtynda ekilmegi boýunça ähli zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatynyň dowamynda hormatly      Prezidentimiz wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin Esenguly etrabynyň häkimi A.Esenowa berk käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi oňa soňky gezek duýdurdy.

Döwlet Baştutanymyz wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin Çärjew etrabynyň häkimi J.Maşaripowa, Döwletli etrabynyň häkimi B.Gylyjowa we Farap etrabynyň häkimi H.Metkulyýewe berk käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi olara soňky gezek duýdurdy.

Döwlet Baştutanymyz sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.


2.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.