Goýberiliş №27 (04.07.2020 ý.)

15-08-20

Bulary bilmek gyzyklydyr   Litiý elementi metallaryň içinde iň ýeňili hasaplanylýar. Ol 1817-nji ýylda Arfwedson tarapyndan açylýar. Zümerret daşynyň ady grekleriň “ýaşyl daş” diýen sözünden emele gelip, onuň iň köp ýerleri Hindistan, Russiýa, Zimbabwe, Müsür döwletleri hasaplanylýar. Altyn iň .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.