G

18-08-20

Gammalama — elektron hasaplaýyş enjamlarynda bellibir kanun boýunça açyk maglumatlara şifr gammalaryny goýmak işi. Garşydaş — howpsuzlyk hyzmatlarynyň bir ýa-da birnäçe işlerine zeper ýetirmek maksady bilen ýollanýan habarlara we belki-de, tutup almaklyga, ýoýmaklyga (modifikasiýa), başgasyny goýma .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.