Goýberiliş №30 (25.07.2020 ý.)

15-08-20

Bulary bilmek gyzyklydyr   Ilkibaşda öwrümleri görkezijileriň ornuna ýörite çyrajyklary ulanypdyrlar. Soňra olary peýkam şekilli mehaniki görkezijiler bilen çalşypdyrlar. Häzirki wagtda bize adaty bolan öwrümleri görkezijisi bolan ilkinji awtoulag bolsa 1939-njy ýylda önümçilige çykarylan “Buiñk .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.