berkarar TÜRKMENISTANYň DOSTLUK ÝOLLARY UZAÝAR

26-07-20

Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkara ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmek boýunça belent başlangyçlary esasynda durmuşa geçirilýän taslamalar halkara hyzmatdaşlygyny we söwdany ösdürmäge ýardam bermek bilen, ählumumy howpsuzlygy ýurtlaryň arasynda ähli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy berkitmäge itergi berýär. Munuň şeýledigine Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Gruziýa Respublikasynyň, Türkiýe Respublikasynyň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda Üstaşyr we ulag hyzmatdaşlygy hakynda ylalaşyk («Lapis Lazuli» ugry boýunça ylalaşyk) ýene bir ýola şaýat boldy. Hormatly Prezidentimiziň beýik başlangyçlary bilen dostlukly döwletleriň arasynda ylalaşylan bu halkara geçelge esasynda giň gerimli hyzmatdaşlyklar amala aşyrylýar.

Ulag ulgamyny kämilleşdirmek maksady bilen ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli işler adamlar hakyndaky aladanyň, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmagyň hormatly Prezidentimiziň ýöredýän durmuş maksatly syýasatynyň möhüm ugrudygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Häzir bu ugurlar döwlet Baştutanymyzyň logistika strategiýasynda örän aýdyň ýüze çykýar. Ýurdumyzda demir ýol, awtomobil, howa we suw ulaglaryny peýdalanmak bilen amatly hem-de howpsuz halkara geçelgeler döredilýär. Munuň özi sebitde durnukly ösüşi, halklaryň arasynda hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň giňelmegini, hyzmatdaşlygyň berkemegini, söwda dolanyşygynyň mukdarynyň artmagyny üpjün edýär.

Hyzmatdaş döwletleriň gatnaşmagynda «Lapis Lazuli» ugry boýunça ylalaşyk boýunça logistik gatnaşyklar amala aşyrylýar. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň 13-nji iýulynda Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň  we Owganystan Yslam Respublikasynyň daşary işler ministrleriniň arasynda onlaýn görnüşde geçirilen duşuşyk muňa aýdyňlygy bilen şaýatlyk edýär.

Mejlisiň barşynda taraplar üç döwletiň arasyndaky syýasy-diplomatik gatnaşyklaryň ýokary derejesini nygtadylar. Şu aýyň başynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň Prezidentleriniň arasynda wideomaslahat görnüşinde geçirilen üçtaraplaýyn duşuşygyň dowamynda gazanylan ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişi barada pikirler we maslahatlar alşyldy. Mälim bolşy ýaly, şol duşuşygyň esasy temalarynyň biri-de, Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe («Lapis Lazuli») halkara üstaşyr-ulag geçelgesiniň çäklerindäki hyzmatdaşlygy ösdürmek boldy.

Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ulag ulgamynyň ösdürilişi barada gürrüň edilende ýurdumyzda halkara ulag geçelgeleriniň, şol sanda «Lapis Lazuli» geçelgesiniň işjeňlik zolagyny giňeldýän täze ýollaryň gurulýandygyny aýratyn nygtamak gerek. Ýeri gelende bellesek, Gahryman Arkadagymyzyň belent başlangyçlary bilen başy başlanan Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýoly muny doly tassyklaýar. Mälim bolşy ýaly, bu taslamany amala aşyrmak hormatly Prezidentimiz tarapyndan Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna ynanyldy. Häzirki wagtda Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyçlary esasynda güneşli Diýarymyzda halkara awtomobil ýollaryny gurmak boýunça giň gerimli işler ýaýbaňlandyrylýar.

Işjeň ýagdaýda geçen duşuşygyň dowamynda üç ýurduň möhüm magistral ýollarynyň çatrygynda Türkmenistanyň amatly geografik ýerleşişi nygtalyp, sebitleriň arasyndaky gatnaşyklary giňeltmek maksady bilen, ulag mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanylmagy boýunça üçtaraplaýyn hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň ähmiýeti bellendi. Hakykatdan hem ykdysady nukdaýnazardan, bu ýol ýükleri, şol sanda üstaşyr ýükleri daşamakda geljekde bolsa ýolagçylary gatnatmakda iň gysga, häzirki döwrüň şertlerinde bolsa möhüm ugurdyr. Şunuň bilen birlikde, ýük daşamagyň wagtyny azaltmakda düýpli bäsdeşlik artykmaçlygyny berýär. Bu, öz nobatynda, işjeňligiň artmagynda, ahyrky netijede bolsa, halklaryň abadançylygynyň ýokarlanmagyna ýardam edýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyçlaryna laýyklykda, ýeke-täk logistika merkeziniň döredilmegi, ýük daşamak ulgamyna öňdebaryjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, gümrük-nyrh kadalarynyň ýönekeýleşdirilmegi we üçtaraplaýyn gepleşik usullarynyň ulanylmagy Merkezi we Günorta Aziýanyň hem-de Ýewropa döwletleriniň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy berkidip, bütin sebitiň ösmegine ýardam berer.

Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ulag strategiýasynyň esasynda döwlet Baştutanymyzyň başyny başlan Beýik Ýüpek ýoluny täzeden dikeltmek baradaky pikiriniň durandygy has buýsançlydyr. Bu ýol ençeme asyrlaryň dowamynda Merkezi Aziýanyň çäklerinden geçipdir. Häzirki zaman şertlerinde bu transkontinental ýol ýurdumyzyň hem-de sebitiň beýleki döwletleriniň dünýäniň ulag ulgamyna goşulyşmagy arkaly olaryň ägirt uly ykdysady kuwwatyny durmuşa geçirmäge ýardam bermäge gönükdirilendir.

Duşuşygyň ahyrynda diplomatlar üç ýurduň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň arasynda wideomaslahatlary geçirmek arkaly bu ugurdaky hyzmatdaşlygy dowam etdirmek babatda ylalaşdylar.

Görnüşi ýaly, Türkmenistan geljekki göz öňünde tutýan ykdysady ösüşinde dünýä ýurtlary bilen deňhukukly gatnaşygy edip, dünýä çykmak, ähli halklar bilen açyk, aýdyň gatnaşyk etmegi maksat edinýär. Türkmen halkynyň öz göwni ýaly giň we sahy topragyndan dünýä uzaýan aýdyň ýollar hem goňşy hem alysdaky ýurtlaryň raýatlary üçin hem elýeterlidir.

Biziň ýurdumyzda ähli işler bagtyýar halkymyzyň geljeginiň hatyrasyna amala aşyrylýar. Ähli maksatlar goňşular bilen dostlukly gatnaşyklar baradaky çynlakaý aladalarda jemlenýär.

Türkmenistan Diýarymyzdan dünýä uzaýan aýdyň ýollar, goňşy hem alysdaky ýurtlaryň raýatlary üçin diýseň amatlydyr.

Biziň ýurdumyzda ähli işler halkymyzyň beýik geljeginiň hatyrasyna amala aşyrylýar. Maksatlar goňşylar bilen dostlukly gatnaşyklar baradaky çynlakaý aladalarda jemlenýär.

Aýdyň geljegi  nazarlaýan döwletli tutumlary durmuşa geçirýändigi üçin hormatly Prezidentimize bimöçber alkyş aýdýarys. Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, tutumly işleri hemişe rowaç bolsun!

Meýlis BALLYÝEW,
«Türkmeniň ýüpek ýoly».


15f1d6af2a47ba.jpeg
ÝURDUMYZYŇ DURMUŞ-YKDYSADY ÖSÜŞINI ÜPJÜN EDÝÄN ARAGATNAŞYK ULGAMY

Halkara ülňüleriniň ýokary derejesine laýyk gelýän we ýokary hilli maglumat gatnaşyklaryny üpjün edýän aragatnaşygyň kämil telekommunikasiýa ulgamynyň döredilmegi ýurdumyzyň dünýä bileleşigindäki abraýynyň pugtalanmagyny şertlendirýär.


15f1d699d0c16f.jpeg
«LEBAPAWTOULAG» — GÜNDOGAR SEBITIŇ AWTOULAG KUWWATY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwrebap ulaglar düzüminiň hem-de ulag ýollarynyň kemala getirilmegi hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän oňyn içerki hem-de daşarky syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.


15f1d671744d9d.jpeg
ARKADAGYŇ ULag DIPLOMATIÝASY: dünýä bähbidine hyzmat edýär

Hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän daşary syýasy strategiýasy BMG tarapyndan giň goldawa eýe bolup, durnukly ulag ulgamyny üpjün etmek babatda öňe sürýän öňdengörüjilikli başlangyçlary dünýä bileleşigi tarapyndan doly ykrar edilýär.


15f1d6558ed4a6.jpeg
EKOLOGIÝA ABADANÇYLYGY

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasatynyň netijesinde Türkmenistan halkara gatnaşyklary ulgamynda öz mynasyp ornuny eýeläp, daşary syýasat maksatlaryna ýetmegiň guraly hökmünde syýasy-diplomatik serişdelerini ulanmagy esasy ýörelge edinýär.


15f1d6428b7be1.jpeg
berkarar TÜRKMENISTANYň DOSTLUK ÝOLLARY UZAÝAR

Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkara ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmek boýunça belent başlangyçlary esasynda durmuşa geçirilýän taslamalar ýurtlaryň arasynda ähli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy berkitmäge itergi berýär.

PREZ_00.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.