ARKADAGYŇ ULag DIPLOMATIÝASY: dünýä bähbidine hyzmat edýär

15-08-20

Türkmenistan ýokary halkara abraýyna eýe bolan döwlet hökmünde sebitleýin we dünýä ähmiýetli iri taslamalary üstünlikli durmuşa geçirýär. Hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän daşary syýasy strategiýasy BMG tarapyndan giň goldawa eýe bolup, durnukly ulag ulgamyny üpjün etmek babatda öňe sürýän ö .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

1600add7bc600b.jpeg
Berkarar döwletimiziň ulag diplomatiýasynyň rowaç gadamlary

​​​​​​​Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ulag logistika ulgamynda sebitara we halkara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek, üstaşyr-ulag geçelgelerini giňeltmek ýurdumyzyň içeri we daşary syýasatynda ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar.


1600a59c6831b4.jpeg
SANLY BILIM — TÄZE YLYM

Soňky ýyllarda türkmen jemgyýetinde ylym, bilim, hünär, terbiýe meselelerine bolan talaplar milli Liderimiziň döwlet Baştutanlygynda täze mazmuna eýe boldy.


1600a4c6b73a22.jpeg
­DE­ŇIZ we ­DER­ÝA ULAGLARY pudagy: ÖSÜ­ŞIŇ TÄ­ZE tapgyry

Baky Bitarap Wa­ta­ny­my­zyň mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­nyň sa­ýa­syn­da ýur­du­my­zyň uly ösüş­le­re eýe bol­ýan ugur­la­ry­nyň bi­ri hem «Türk­men­de­ňiz­der­ýa­ýol­la­ry» agent­li­gi­dir.


16009042fc9c64.jpeg
Sanly.tm — maglumatlar eýýamynda siziň hyzmatdaşyňyz

Ählumumy maglumat we internet ulgamyny jemgyýetimiziň durmuşyna we işine düýpli ornaşdyrmak, dolandyryş edaralaryny awtomatlaşdyrmak, döwrebap tehnologiýalary sowatly ulanmak, milli ykdysadyýetimizi innowasion ösüş ýolunda özgertmek häzirki döwürde ýurdumyzyň gaýragoýulmasyz meseleleri bolup durýar.


1600901a3db0ec.jpeg
DEMIR ÝOL ARKALY ÝÜKLERI DAŞAMAKDA SANLY HYZMAT ÝOLA GOÝLAR

Hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyçlary boýunça ýaýbaňlandyrylýan ösüşleriň çäklerinde milli ykdysadyýetimiziň ösmeginde möhüm orny eýeleýän ýurdumyzyň ulaglar düzümini düýpli, toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek boýunça giň gerimli taslamalaryň yzygiderli amala aşyrylmagy dowam etdirilýär.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.