ÝURDUMYZYŇ DURMUŞ-YKDYSADY ÖSÜŞINI ÜPJÜN EDÝÄN ARAGATNAŞYK ULGAMY

26-07-20

Halkara ülňüleriniň ýokary derejesine laýyk gelýän we ýokary hilli maglumat gatnaşyklaryny üpjün edýän aragatnaşygyň kämil telekommunikasiýa ulgamynyň döredilmegi ýurdumyzyň dünýä bileleşigindäki abraýynyň pugtalanmagyny şertlendirýär, şeýle hem ol döwletimiziň Merkezi Aziýa sebitinde möhüm baglanyşdyryjy bölüm hökmünde däl, eýsem, Gündogaryň we Günbataryň arasynda wajyp maglumat-aragatnaşyk köprüsiniň döredilmegini kesgitleýär.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe aragatnaşyk ulgamyna dünýäniň iň soňky gazananlary, döwrebap, kämil tehnologiýalary ornaşdyrylýar. Häzirki döwürde pudaklaýyn düzümleriň toplumlaýyn döwrebaplaşdyrylmagy, olaryň köpugurly esasda ösdürilmegi, kämil enjamlaryň hem-de täze işläp taýýarlamalaryň ulanylmagy ýurdumyzda aragatnaşygyň, tele we radio gatnaşyklarynyň, öýjükli ulgamyň köpugurly şahasynyň üstünlikli hereket etmegini şertlendirýär. Aragatnaşyk hyzmatlarynyň hil derejesini ýokarlandyrmak, müşderilere bu babatda dürli amatlyklary döretmek meselesi «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-niň hem öz öňünde goýýan wajyp meseleleriniň biridir. Ýaňy-ýakynda paýtagtymyzda ÝGPJ-niň müşderilere hyzmat ediş merkezi bölüminiň durkunyň täzelenmegi hem bu aýdylanlara aýdyň mysal bolup durýar. Döwrebap ülňülere laýyklykda ýerine ýetirilen timarlaýyş işleriniň netijesinde, müşderilere ýagty, dürli öwüşginli, ýokary amatlyklary bolan hyzmat ediş merkezi giňden gapysyny açdy. Bu aragatnaşyk kärhanasy “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň ýerli aragatnaşyk operatory hökmünde Aşgabat şäheriniň çäginde telefon aragatnaşyk hyzmatlaryny we CDMA standartynda işleýän öýjükli aragatnaşyk hyzmatlaryny ýerine ýetirýär.

Ýurdumyzda aragatnaşygyň häzirki zaman ulgamynyň, esasan-da maglumat tehnologiýalarynyň ulanylmagy ykdysadyýetiň, ylmyň, bilimiň, saglygy goraýşyň we döwlet durmuşynyň beýleki pudaklarynyň innowasion esasda ösdürilmegini nazarlaýan Türkmenistan üçin has-da möhümdir. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak barada edýän talaplaryna mynasyp jogap bermek maksady bilen, Aşgabat şäher telefon ulgamy her bir raýata bir wagtyň özünde telewideniýe we Internet hyzmatlaryny berip biljek, IP TV atlandyrylýan tehnologiýany durmuşa girizdi we onuň hyzmatlaryny şäher ýaşaýjylaryna hödürledi. IP TV ulgamynda hemra çanaksyz, telefon aragatnaşyk liniýalarynyň üsti bilen telewideniýe ýaýlymlaryny görmek we Internet ulgamy hyzmatlaryny ulanmak bolýar.

Döwrebap IP TV tehnologiýasy “Aşgabat şäher telefon ulgamy” ÝGPJ-niň müşderilerine teleýaýlymlary telewizorda ýa-da kompýuterde görmek mümkinçiligini döretdi. Mundan başga-da, bu tehnologiýanyň üsti bilen müşderiler bir wagtyň özünde hem teleýaýlymlary görüp, hem Internet ulanyp, hem-de telefonda gürleşip bilerler. IP TV tehnologiýasy ulanyjylara telegepleşik ýa-da kino görüp oturan wagty teleýaýlymy wagtlaýyn „“saklamak” we yza saradyp görmek mümkinçiligini döredýär. Ýaňy-ýakynda şäheriň 30-njy kiçi etrapçasyndaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň hemmesine magistral optiki-süýümli kabelleri, müşderileriň öýlerine bolsa ETHERNET kabel ulgamlary çekilip tamamlandy. Netijede, müşderilere amala aşyrylýan telefon aragatnaşygy, IP telewideniýe we Internet hyzmatlaryň hili has ýokarlandy.

“Aşgabat şäher telefon ulgamy” ÝGPJ-niň ähli telefon beketleriniň arasynda häzirki zaman tehnologiýasy esasynda düzülen, halka görnüşli sanly geçiriji ulgamy gurnalandyr. Bu ulgam optiki-süýümli kabeller esasynda gurnalyp, ýokary tizlikli aragatnaşyk ulgamy we döwrebap kommutasiýa enjamlary bilen edara-kärhanalara we ilata ýokary hilli, dürli görnüşli aragatnaşyk hyzmatlaryny hödürleýär. Hyzmatyň ýokary hilliligi we bökdençsizligi dünýä belli “Siemens”, “Huawei Technologies Co Ltd” we “Iskratel” kompaniýalarynyň halkara standartlaryna laýyk gelýän kom-mutasiýa desgalaryna we optiki halka görnüşli geçiriji ulgam aýratynlyklaryna esaslanýar. «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-ti tarapyndan müşderilere amala aşyrylýan hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen täze, häzirki zaman tehnologiýalary yzygiderli özleşdirýär. Paýtagtymyzyň Parahat — 7/3 ýaşaýyş toplumynda gurnalyp işe girizilen GPON (Gigabit Passive Optical Network) FTTH taslamasy, her bir müşderiniň öýüne çenli optiki kabeli çekmegini üpjün etdi. Netijede, adaty mis kabellerde ýüze çykýan elektromagnit päsgelçilikler aradan aýrylyp, geçirilýän signallaryň hil derejesiniň has ýokarlanmagy gazanyldy. Häzirki wagtda, ýene-de 5 000 nokatlyk GPON usully optiki aragatnaşyk ulgamy üçin enjamlar toplumyny getirmek barada «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-ti we daşary ýurt önüm öndüriji bilen şertnama baglaşmagyň üstünde işler alnyp barylýar. Ýeri gelende belläp geçsek. GPON tehnologiýasyny ulanmak bilen müşderilere aragatnaşyk hyzmatlaryny ýerine ýetirmek dünýä telekommunikasiýa ulgamynda iri aragatnaşyk operatorlar tarapyndan häzirki wagtda iň bir giňden üns berilýän tilsimatlaryň biri bolup durýar.

Şeýle öňegidişlikleriň gözbaşynda duran hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen bu belent sepgitlere ýetildi. Milli Liderimiziň başda durmagynda aragatnaşyk pudagynyň işgärleri üçin ähli iş şertleriniň döredilmegi, türkmen aragatnaşykçylarynyň begençlerini we buýsançlaryny goşalandyrýar. Ajaýyp zamanany döredip beren hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun, il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli tutýan tutumly işleri elmydama rowaç alsyn!

Jangeldi IŞANKULYÝEW,
“Türkmeniň ýüpek ýoly”.


15f1d6af2a47ba.jpeg
ÝURDUMYZYŇ DURMUŞ-YKDYSADY ÖSÜŞINI ÜPJÜN EDÝÄN ARAGATNAŞYK ULGAMY

Halkara ülňüleriniň ýokary derejesine laýyk gelýän we ýokary hilli maglumat gatnaşyklaryny üpjün edýän aragatnaşygyň kämil telekommunikasiýa ulgamynyň döredilmegi ýurdumyzyň dünýä bileleşigindäki abraýynyň pugtalanmagyny şertlendirýär.


15f1d699d0c16f.jpeg
«LEBAPAWTOULAG» — GÜNDOGAR SEBITIŇ AWTOULAG KUWWATY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwrebap ulaglar düzüminiň hem-de ulag ýollarynyň kemala getirilmegi hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän oňyn içerki hem-de daşarky syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.


15f1d671744d9d.jpeg
ARKADAGYŇ ULag DIPLOMATIÝASY: dünýä bähbidine hyzmat edýär

Hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän daşary syýasy strategiýasy BMG tarapyndan giň goldawa eýe bolup, durnukly ulag ulgamyny üpjün etmek babatda öňe sürýän öňdengörüjilikli başlangyçlary dünýä bileleşigi tarapyndan doly ykrar edilýär.


15f1d6558ed4a6.jpeg
EKOLOGIÝA ABADANÇYLYGY

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasatynyň netijesinde Türkmenistan halkara gatnaşyklary ulgamynda öz mynasyp ornuny eýeläp, daşary syýasat maksatlaryna ýetmegiň guraly hökmünde syýasy-diplomatik serişdelerini ulanmagy esasy ýörelge edinýär.


15f1d6428b7be1.jpeg
berkarar TÜRKMENISTANYň DOSTLUK ÝOLLARY UZAÝAR

Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkara ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmek boýunça belent başlangyçlary esasynda durmuşa geçirilýän taslamalar ýurtlaryň arasynda ähli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy berkitmäge itergi berýär.

PREZ_00.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.