Goýberiliş №32 (08.08.2020 ý.)

18-08-20

Bulary bilmek gyzyklydyr   Alymlar tarapyndan akulanyň has täsin bir görnüşi ýüze çykaryldy. Hakykatdan hem bu görnüş beýlekilerden düýbünden tapawutlanýar. “Halmahera” ady berlen bu akulalaryň biologiki tapawutlyklary-da örän köp. Şeýle akulalar Awstraliýanyň, Täze Zelandiýanyň, Ýaponiýanyň suw .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.