Goýberiliş №33 (08.15.2020 ý.)

18-08-20

Bulary bilmek gyzyklydyr   Sportuň regbi görnüşiniň ady adybir iňlis şäheriň adyndan gelip çykypdyr. Edil şu ýerde 1823-nji ýylda futbol oýny gidip durka kollejiň 16 ýaşly okuwçysy Uilýam Webb Ellis kadany bozupdyr: topy eli bilen tutup, garşydaşyň derwezesine tarap ylgapdyr. Şol waka hem bu oýn .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.