Mukaddes Gurban baýramy mynasybetli GUTLAG

18-08-20

  GARAŞSYZ,  HEMIŞELIK  BITARAP  TÜRKMENISTANYŇ  PREZIDENTI  GURBANGULY  BERDIMUHAMEDOWA Belent mertebeli Gahryman Arkadagymyz! Bu günki gün mukaddes türkmen topragy ynsanperwerligi, dost-doganlygy we hoşniýetli gatnaşyklary, agzybir halkymyzyň asyrlaryň dowamynda sünnäläp kemala getiren medeniýe .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.