BITARAPLYK, WATAN HAKDA GOŞGULAR

18-08-20

BITARAPLYK Bitaraplyk diýmek — parahatlykdyr, Her säher ýaňlanýar bagt mukamy. Ýaşyl Tugum gökde baky parlasyn, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany».   Aşgabadym şäherleriň seresi, Ata ýurdum misli uçmah ekeni. Görenleriň geler ýene göresi, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany».   Her gysy .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.